1945 Pontonové mosty přes Vltavu

Jejich úkolem byly mosty přes Vltavu
(článek pro Českokrumlovský deník 15.5.2019) – článek v pdf.
Jiří Frýbert

285th Engineer Combat Battalion byl v závěru války přiřazen k 26th ID, respektive jejich 101st Engineers Combat Battalion (ECB). Stavěli pro ně v květnu dva pontonové mosty přes Vltavu (ve Frymburku a v Dolní Vltavici).

Když se píše o osvobození zdejšího kraje americkou armádou v květnu 1945, většinou se vzpomíná na 26. pěší divizi (26th Infantry Division) nebo 11. obrněno divizi (11th Armored Division). Neměli bychom ale zapomínat ani na další menší jednotky, které měly podíl na porážce nacistického Německa a jež poslední válečné dny v Evropě strávily v tomto regionu.

Jednou z těchto jednotek je 285. ženijní bojový prapor (285th Engineer Combat Battalion), jehož úkolem bylo stavět mosty, opravovat cesty či odstraňovat zátarasy a to včetně minových polí. Tento prapor tvořilo téměř 650 mužů, v to počítaje i důstojnický sbor. Ve Francii se vylodili na začátku ledna 1945 a byli součástí Pattonovy Třetí armády. Při cestě přes Lucembursko a Německo podporovali různá uskupení Třetí armády, řeku Rýn překročili 25.3.1945. Od konce dubna bylo jejich úkolem podporovat právě 26. divizi, což také činili až do ukončení války v Evropě.

Na začátku května byl prapor dislokován v Rakousku, velitelství bylo v Mistlbergu. Do Československa se však celá jednotka nedostala, byly k nám vyslány jen dvě roty (company), jmenovitě roty B a C. Každá z nich měla v té době téměř 170 vojáků. Úkolem každé roty bylo postavit jeden most přes řeku Vltavu. Jednalo se o plovoucí pontonové mosty, kdy přes řadu člunů jsou natažené dvě kovové dráhy, jakési běhouny, které pak vytváří stopu pro kola vozidel či tanků.

Rota C přijela 7.5. do Frymburku z rakouského Mollmannsreith. Ve Frymburku postavili ještě ten den pontonový most o délce 79 metrů. Mapové kódy uvedené v reportech praporu zasazují most do míst, kde je Vodní nádrž Lipno. Tenkrát zde ale tekla Vltava. Jedná se zhruba o místo, které by spojovalo dnešní výběžek nad přívozem ve Frýdavě s prostorem, kde je dnes Penzion Kovářov.

Rota B dorazila do Dolní Vltavice 7.5. také z Rakouska, konkrétně z obce Schindlau. Pontonový most přes Vltavu dokončili 8.5. v pět hodin ráno a jednalo se o poslední takový most tohoto praporu na evropském bojišti. Tento most měřil 55 metrů a jeho důležitost byla dána tím, že ležel na hlavní zásobovací trase pro americké jednotky. Také dnes je místo, kde byl most zbudován, zatopené lipenskou nádrží. Podle armádních hlášení měl stát v prostoru, kde je v současnosti přívoz Kyselov – Dolní Vltavice. Z dochovaných hlášení není jasné, kdy se tyto dvě roty vracely zpět do Rakouska, ale víc jak 5 dní na našem území nestrávily. Což však nijak nesnižuje důležitost jejich činnosti a míru vděčnosti z naší strany.

Později se prapor přesunul do Bavorska, odkud na konci září zahájil cestu do Francie a následně zpět do USA. K jeho deaktivaci došlo 19.10.1945 v armádním kempu ve státě Virginia.

2 komentáře u „1945 Pontonové mosty přes Vltavu“

  1. Our good friend Jirka Frýbert wrote a short article about 285th Engineer Combat Battalion in Czechoslovakia in May 1945. It was printed in newspaper on May 15, 2019. Credit of the photo is written to Joe Gulino. It was published in newspaper „Ceskokrumlovsky denik“. It is a local newspapeper in southern part of the Czech Republic (the area where 285th ECB worked).

  2. 285th Engineer Combat Battalion At the beginning of May the battalion was deployed in Austria, the headquarters was in Mistlberg. However, the whole unit did not get to Czechoslovakia, only two companies were sent to us, namely company B and C. Each of them had almost 170 soldiers at that time. The task of each company was to build one bridge over the Vltava River. These were floating pontoon bridges, where two metal tracks were stretched across a series of boats, a kind of treads that would create a trail for vehicle or tank wheels.
    Company C arrived 7.5. to Frymburk from Mollmannsreith, Austria. In Frymburk, a 79 meter long pontoon bridge was built that day. The map codes listed in the banner of the battalion set the bridge in places where the Lipno Reservoir is located. But at that time the Vltava flowed here. It is about a place that would connect today’s promontory above the ferry in Frýdava with the area where the Kovářov Pension is today.
    Company B arrived in Dolní Vltavice 7.5. also from Austria, specifically from Schindlau. The Pontoon Bridge Over Vltava Completed 8.5. at five in the morning and it was the last such bridge of this battalion on the European battlefield. This bridge measured 55 meters and its importance was given by lying on the main supply route for US troops. Also today, the place where the bridge was built is flooded by the Lipno reservoir. According to military reports, the state was supposed to stand in the area where the ferry Kyselov – Dolní Vltavice is currently. It is not clear from the preserved reports when these two companies were returning to Austria, but did not spend more than 5 days in our country. However, this does not diminish the importance of their activities and the gratitude of our side.
    Later, the battalion moved to Bavaria, from where at the end of September began a trip to France and then back to the US. To his deactivation occurred October 19, 1945 in an army camp in Virginia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *