Archiv autora: Petr Svátek

Benzín E10 a veteráni

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR Z. S.
Držitel Národní autority FIVA
Nad Okrouhlíkem 2294/11
Praha 8, 182 00
+420 722 243 669
www.fkhv.cz [1] | www.facebook.com/fkhv [2]

Jaký je konkrétní rozdíl mezi palivem benzín E5 a E10?

Na úvod je zapotřebí zmínit, že v roce 2018 zavedly evropské země jednotné značení paliv pro snadnější orientaci motoristů v
sortimentu nabízených paliv doma a v zahraničí. Jako palivo E10 je označován automobilový benzín, který obsahuje do 10 obj. % biolihu, zatímco v benzínu E5 je biolíh zastoupen do 5 obj. %. Značení benzínů se však neodvíjí pouze od podílu biolihu, ale i od obsahu kyslíku. Jeho koncentrace v případě E10 může být do 3,7 hm. % a u E5 do 2,7 hm. %. Kdykoliv benzín splní i jen jednu z uvedených podmínek (buď obsah biolihu nebo obsah kyslíku), pro kterou spadá do kategorie E10, musí ho tak prodejce označit.
Nicméně biolíh může být v benzínu zastoupen i v podobě ETBE (ethyl terc-butylether), který má oproti biolihu zcela jiné chemické vlastnosti, přestože se z něho vyrábí.
Podotýkám, že nový 95oktanový benzín E10 distribuovaný z kralupské a litvínovské rafinerie, které pokrývají většinu českého trhu, neobsahuje 10 obj. % biolihu. Jeho koncentrace se z původních cca 4,7 obj. % zvýšila na cca 7-8 obj. %. Zároveň však obsahuje i ETBE v koncentraci 4-5 obj. %, který je přidáván zejména pro zlepšení výkonnostních parametrů.

Jakým způsobem ohrožuje přechod z E5 na E10 staré a starší motory a palivové soustavy a jaká rizika hrozí?
Biolíh obsažený ve standardních 95oktanových benzínech je rozpouštědlo, jehož přítomnost v benzínu vede k „vymývání“ změkčovadel, které se nacházejí v hadičkách a těsněních palivové soustavy starých vozidel. Absence změkčovadel způsobuje tvrdnutí plastových a pryžových dílů, což má za následek jejich praskání.

Čím vyšší je koncentrace biolihu v palivu, tím proces degradace probíhá rychleji. Z uvedeného je tedy zřejmé, že i původní benzín E5 obsahující do 5 obj. % biolihu měl na palivové systémy nekompatibilních vozidel degradační účinky, které však ve srovnání s novým benzínem E10 (max. 10 obj. % biolihu) probíhaly pomaleji. Nejsem schopen určit přesný čas, protože u každého vozidla je případný degradační proces individuální. Nicméně rozhodně neplatí, že při používání starého 95oktanového benzínu E5 se po dobu 20 let nic nestalo a v případě nového benzínu E10 by nastal problém po jedné sezóně. Z mého pohledu zvýšení biolihu v benzínu o 3 obj. % nezpůsobí žádný razantní rozdíl.

Je důležité zmínit, že i kdyby majitel veterána tankoval po celou dobu benzín bez biolihu, jakákoliv plastová nebo pryžová součástka by i přesto mohla prasknout z důvodu jejího stáří. Proto i v případě nových vozidel motoristům doporučuji pravidelný servis.

Kterých motorů a jakých typů se to týká? (nebo třeba věkových kategorií, nebo materiálu použití – např. jestli to má vliv, pokud u předválečných aut nejsou v palivové soustavě žádné gumové hadice, pouze měděné trubičky) Zde si dovolím malé okénko do minulosti. Prudký rozvoj motorismu na počátku 20. století, a tedy i zvýšená poptávka po benzínu, se razantně promítly do jeho ceny. V roce 1904-1906 se cena benzínu v celé Evropě téměř zdvojnásobila. V roce 1913 stál litr benzínu 72 haléřů (nafta byla k mání za 28 haléřů/litr). Po 1. světové válce bylo nutné nalézt východisko z hospodářské nouze. Jako levná alternativa k benzínu se zavedly lihobenzínové směsi (líh byl vyráběn z brambor a cukrové třtiny). Není divu, neboť již za Rakouska-Uherska bylo na našem území lihovarnictví velice rozšířené. V roce 1923 byly založeny 2 podniky pro obchodování s lihem (Družstvo hospodářských lihovarů a Svaz českých průmyslových
lihovarů), které pod záštitou ministerstva financí prosadily povinné přimíchávání ethanolu do benzínu. Nejznámějším palivem byl Dynalkol (50 % líh, 30 % benzín a 20 % benzol).

Do počátku 30. let lihobenzínové směsi úspěšně konkurovaly benzínu (v celkovém objemu spotřebovaných paliv zaujímaly 1/5). Postupně se však jejich využití snižovalo a počátkem 50. let
téměř zcela ustálo.

Na základě výše uvedených informací je zřejmé, že Pragovky, Laurinky, Aerovky, Waltrovky atd. v letech své největší slávy s největší pravděpodobností jezdily právě na lihobenzínové směsi.

V případě, že je palivová soustava tvořena pouze měděnými trubičkami, vyšší obsah biolihu v benzínu není žádný problém.

Jaké jsou možné cesty tato rizika snížit?

Motoristům, kteří se chtějí standardnímu biolihu vyhnout, doporučuji tankovat náš prémiový benzín Verva 100, který žádný přidaný biolíh neobsahuje a je čistě založen na bázi ETBE (ethyl terc-butylether).

Pro ujištění podotýkám, že Verva 100 je na výdejních stojanech sice označena symbolem E10, nicméně značení benzínu se neodvíjí pouze od podílu biolihu, ale i od obsahu kyslíku. Aditivací ETBE, který je kyslíkatou sloučeninou, se ve Vervě 100 posunula koncentrace kyslíku nad 2,7 hm. % (zároveň nepřesahuje 3,7 hm. %), a proto se musí označovat symbolem E10, i když neobsahuje žádný přidaný biolíh.

A možná taková obecná otázka, kterou pořád všichni řeší – používat radši 95 nebo 100? věčná otázka motoristů.

U paliva je zapotřebí si položit otázku, zda ho motor dokáže využít? Verva 100 je vysoce odolná vůči klepání, a tudíž je vhodná pro motory s vysokým kompresním poměrem, které jsou na využití paliva efektivnější. Standardní motory vysoké oktanové číslo nevyužijí.

Uvědomme si, jaké benzíny a s jakým oktanovým číslem byly nabízeny na čerpacích stanicích před 100 lety. Nejrozšířenější benzín ve 20. a 30. letech dosahoval oktanového čísla 60, některé společnosti jako např. Fanto nabízely 70oktanový benzín. Proto z hlediska oktanového požadavku stačí pro veterány s dostatečnou rezervou benzín s oktanovým číslem 95. Nicméně veteránistům doporučuji tankovat výhradně 100oktanové (98oktanové) prémiové benzíny, které neobsahují biolíh, ale jsou založeny pouze na bázi ETBE (ethyl terc-butylether). Hlavní výhodou ETBE oproti biolihu je, že nepůsobí agresivně na nekompatibilní plastové a pryžové díly a neváže vzdušnou vlhkost, čímž se prodlužuje skladovatelnost paliva.

Zejména prémiové palivo Verva 100 ze sítě čerpacích stanic ORLEN disponuje balíčkem aditiv pro podporu čistících schopností v motorech s přímým i nepřímým vstřikováním. Čistící schopnosti Vervy 100 v motoru s přímým vstřikováním naleznete pod odkazem https://www.orlenbenzína.cz/paliva/verva [3].
Pod odkazem https://www.petrol.cz/aktuality/poprve-v-cesku-test-spolecnosti-sgs-prokazal-jak-zbrusu-nove-palivo-shell-vpower-95-cisti-moderni-motory-8118
[4] se pro porovnání můžete podívat na nezávislý motorový test paliva Shell V-Power 95, při kterém se doba vstřiku opakovaně zkrátila pouze o 37 %.

Dále Verva 100 obsahuje antioxidanty, které mají stabilizační účinky a zabraňují vzniku nežádoucích nečistot a usazenin při skladování. Antikorozní aditiva chrání palivový systém a motor před korozí, čímž prodlužují jeho životnost. Deaktivátory kovů blokují působení kovových iontů, jenž katalyzují oxidaci a
polymeraci benzínů. Její předností je i nízký obsah olefinů, které mají tendenci polymerovat a vytvářet pryskyřičné úsady.
V příloze ještě přikládám článek, který na podzim vyšel v AutoTip Klassik týkající se zazimování veteránů 

Široká veřejnost si často myslí, že čím vyšší má benzín oktanové číslo, tím je výkonnější, zajišťuje nižší spotřebu, při spalování vykazuje vyšší teploty, nebo dokonce že rychleji hoří.

Oktanové číslo benzínu vyjadřuje odolnost jeho směsi se vzduchem proti samozápalům, jejichž projevem jsou vibrace motoru (tzv. klepání). Oktanové číslo benzínu odpovídá objemovému procentuálnímu obsahu izooktanu (2,2,4-trimethylpentan) v jeho směsi s n-heptanem, která je stejně odolná proti samozápalům jako zkoumaný benzín. Například oktanové číslo 95 znamená, že benzín je stejně odolný proti samozápalům jako směs skládající se z 95 obj. % izooktanu a 5 obj. % heptanu.

Je důležité zmínit, že hodnota oktanového čísla není konstantní, neboť je závislá na provozních podmínkách motoru. Oktanová čísla v obchodních názvech benzínů u čerpacích stanic odpovídají oktanovým číslům, která byla naměřena tzv. výzkumnou metodou. Dále se ještě oktanové číslo standardně stanovuje tzv. motorovou metodou, která se od výzkumné liší zejména v otáčkách motoru a předstihu zážehu. Obecně platí, že při vyšších otáčkách motoru vychází oktanové číslo benzínu vyšší, tj. režim je méně náročný – čím jsou otáčky motoru nižší, tím je motor k samozápalům citlivější (má na samozápaly čas). Hodnocení benzínů pomocí výzkumné a motorové metody často neodpovídalo chování v provozu, protože provozní podmínky jsou mnohem rozmanitější. Proto byly zavedeny metodiky pro stanovení tzv. silničního oktanového čísla. V dnešní době se však motory samy chrání proti klepání a jeho škodlivým vlivům, a proto se již při vývoji i hodnocení kvality benzínů pracuje až na výjimky pouze s výzkumnou a motorovou metodou.

Směs par benzínu se vzduchem ve stechiometrickém („ideálním“) poměru hoří za normálních podmínek rychlostí asi 45 cm/s (přibližně stejně rychle se šíří plamen při hoření benzínu rozlitého na podlaze) a je téměř nezávislá na uhlovodíkovém složení a oktanovém čísle! Pro zajímavost uvádím, že podstatně rychleji hoří směs vodíku se vzduchem (cca 170 cm/s). Směs par benzínu se vzduchem v tlakové bombě při 0,25 MPa hoří rychlostí asi 2,25 m/s. Směs ve válci benzínového motoru hoří rychlostí cca 20-70 m/s vlivem příznivějších podmínek, hlavně turbulence, která je ovlivněna rychlostí vstupu směsi do válce, tvarem sacího potrubí, tvarem sacího kanálu a tvarem dna pístu. Rychlost hoření se mění mj. se složením směsi vzduch/palivo. Největší je obvykle v mírně bohaté směsi a při ochuzování směsi výrazně klesá. Je tedy zřejmé, že rychlost hoření benzínů není téměř závislá na oktanovém čísle. Názory, že benzín s vyšším oktanovým číslem hoří po zažehnutí za normálních podmínek výrazně rychleji nebo pomaleji, jsou mylné! Pro zažehnutí však může být potřebná větší iniciační energie (silnější jiskra).

Určitě ještě doporučuji video pod odkazem
https://www.auto.cz/vaculik-vs-100oktanove-benziny-za-vice-penez-vice-vykonu-a-co-ta-bioslozka-148766,
kde se můžete podívat na nezávislý test 100oktanových benzínů, který v nedávné době prováděl Svět motorů.

Links:
——
[1] http://www.fkhv.cz/
[2] https://www.facebook.com/events/527298714317586/
[3] https://www.orlenbenzina.cz/paliva/verva
[4] https://www.petrol.cz/aktuality/poprve-v-cesku-test-spolecnosti-sgs-prokazal-jak-zbrusu-nove-palivo-shell-vpower-95-cisti-moderni-motory-8118

Zápis z výroční schůze za r. 2023

Zápis z jednání valné hromady JEEP CLUBU JIŽNÍ ČECHY z.s.
Datum jednání: 9.12.2023                                                      Celkově členů: 44
Přítomno členů: 28
Omluveno: 16

Valná hromada spolku je usnášení schopná.

Program:

 • Ustanovení orgánů VH
 • Zpráva o činnosti spolku
 • Zpráva o činnosti klubové testační komise
 • Zpráva o finančním hospodaření spolku
 • Zpráva o stavu členské základny
 • Diskuze
 • Přijetí usnesení

Ad 1) Zahájení a procedurální průběh provedl předseda spolku, zapisovatelem ustanoven Jindřich Švorc

Ad 2) Zprávu o činnosti klubu přednesl místopředseda spolku. Seznámil přítomné s průběhem jednotlivých akcí klubu v průběhu roku, vyhodnotil splnění cílů jednotlivých akcí spolku s důrazem na provoz vozidel. Ocenil přípravu a provedení pietních akcí, které klub pořádal u příležitosti 78. výročí osvobození části naší vlasti americkou armádou.

Ad 3) Zprávu o činnosti klubové testační komise přednesl předseda spolku, vyhodnotil práci jednotlivých členů a seznámil členskou základnu s novými zákony, vyhláškami na nařízeními        MD a FKHV o provozu historických vozidel v nadcházející sezoně.

Ad 4) Zprávu o finančním hospodaření spolku přednesl pokladník. Seznámil členskou základnu s příjmy a výdaji spolku za rok 2023, se stavem pokladny a prostředcích na běžném účtu.

Ad 5) Zprávu o stavu členské základny přednesl předseda spolku. Předseda navrhnul pro žadatele členství zavést jednoroční zkušební lhůtu.
Na vlastní žádost ukončili členství: Pavel Ryšavý;                           Jan Vazač; František Hüttner; František Hüttner ml.

Pro porušení stanov bylo rozhodnutím VH ukončeno členství:

 • Martin Decarli
 • Jan Jindra
 • Jan Komenda

Jako čestný člen byla přijatá Marie Tvrzická

Ad 6) V diskuzi bylo navrženo:

 • stanovit členské příspěvky ve výši 1.500,- Kč počínaje rokem 2024
 • Založit spořící účet a převést na něj volné finanční prostředky 12/2023
 • Stanovit jednoroční zkušební dobu pro přijímání nových členů od 1.1.2024

Ad 7) Usnesení

Valná hromada vzala na vědomí zprávy jednotlivých členů vedení spolku.

Odsouhlasila ukončení členství ve spolku Pavel Ryšavý, Jan Vazač, František Hüttner, František Hüttner ml., Martin Decarli, Jan Jindra, Jan Komenda.

Odsouhlasila převedení člena Marie Tvrzická na čestného člena.

Odsouhlasila stanovení jednoroční zkušební dobu pro příjímání nových členů počínaje 1.1.2024

Odsouhlasila výši členských příspěvků počínaje rokem 2024 ve výši 1.500,- Kč za každého člena

Uložila předsedovi spolku založit spořící účet u banky a převést na něj volné finanční prostředky.

Uložila předsedovi vypracovat aktuální seznam všech členů spolku.

Uložila předsedovi spolku upravit stanovy spolku ve smyslu přijatého usnesení a tyto uložit do OR KS.

Zvolila do předsednictva spolku Petra Svátka zodpovědného za správu klubového webu.

Usnesení bylo přijato 27 členy, hlasování se zdržel 1 člen, proti 0.

Zapsal :  Jindřich Švorc dne 9.12.2023

lyžařský naviják

Legendární lyžařský naviják

Základem legendární kombinace Příhodova džípu a Šponarova lyžařského vleku byl naviják s lanem, umístěný před motorem. Na konci 400 m dlouhého lana bylo upevněno 5 kotev pro 10 pasažérů a jedna kotva pro obsluhu, která svážela kotvy k dalšímu výjezdu. Vlekař seděl za volantem a plynovým pedálem ovládal rychlost navíjení lana. Kola džípu spočívala na hliníkových ližinách, po kterých bylo možné přes naviják vlastní silou motoru vytáhnout vozidlo na jinak nedostupné místo na svahu. Zařízení splnilo své poslání jak na Arlbergu, tak v Australských Alpách, kde bylo ovšem poháněno jiným automobilem. Zajímavá je i historie džípu Ford. Tento pozůstatek z výzbroje americké armády se dostal po roce 1945 do rukou rudoarmějců. Od nich ho získal výměnou za několik lahví vodky Příhodův kamarád, který pak vozidlo prodal se značným ziskem Příhodovi. Nelitoval jsem toho, byla to dobrá investice, říká dnes tehdejší majitel, který se s nezničitelným automobilem rozloučil koncem roku 1949 v Belgii. Překvapující bylo, že po osudu vozu pátraly československé úřady ještě v roce 1951.

Zdroj: https://snow.cz/

Akce Přídolí 7. – 8.10 2023

Klubová akce Přídolí 7. – 8.10 2023

Jednotný odjezd z CB neorganizován ( Pišta určí místo srazu a čas odjezdu na WhatsApp)
Spací káry k odvezení do Přídolí sraz 9.30  nad nemocnicí v CK. (Zajistí Sláva)

10.00 – Sraz v CK za pumpou MOL Chvalšinská ul. Č. Krumlov
(za grafitovým dolem). https://mapy.cz/s/kukosasegu 

10.30 – Odjezd směr Kájov

10.30 – 15.00 – Projížďka po okolí CK dle vybrané trasy Petra Kříže

12.30 – 13.15 – oběd ve Světlíku

15.00 – ubytování Ranč Hanička, ženy a děti spaní v místnosti s postelemi, ostatní  na matracích, vlastních lehátkách, kárách apod. (12 míst je volných v obci na penzionu – nouzovka)

16.00 – postavení stanu, příprava ohně a stánku s občerstvením (pivo sud 30, půllitry jsou k dispozici), volná zábava,

Mokrá varianta – posezení v přízemní místnosti, hraní, zpívání, tance a jiná zábava.

Stravování z vlastních zásob.

Neděle po snídani úklid ranče a přesun do mírových posádek 😊

Za využití ranče navrhujeme uhradit majiteli 200,- Kč za každé vozidlo a posádku.

Počasí – ?? Pranostika říká: „ teplé září – říjen se mračí“ – tak uvidíme, teplé oblečení nebude k zahození.

 

Lužnicko-Nežárecká promenáda 2023

Dnes již 9. ročník tradiční jízdy povodím Lužnice a Nežárky, zejména pak projížďkou mezi rybníky, kde mimo jiné uvidíte Rožmberk, jak ho neznáte.

Sraz je 10. června 2023 v Lomnici nad Lužnicí čp. 615 v 8,40, odjezd je v 9,00 hodin.
Úvodní lahůdková sekce povede Nadějskou rybniční soustavou, mimo jiné samozřejmě nevynecháme hráze Víry, Lásky a Naděje. Krátká zastávka bude u největšího rybníka Rožmberk a pak podél Zlaté stoky okolo Třeboně na pergolu u Sv. Víta – též krátká zastávka. Poté přes Vitmanovskou rybniční soustavu podél Nové řeky kolem pomníku Emy Destinové do bývalého lomu Kamenec. Tady bude zastávka na oběd z vlastních zdrojů. Když někdo vezme pár polínek na oheň, může být oběd i teplý. Poté projedeme přes Jemčinu kolem Nežárky jemčinským polesím na Evženovo údolí a po poslední krátké zastávce na jezu Metel se již vydáme přes Val do Vlkova na oblíbenou základnu na Vlčí boudě, kde nás čeká občerstvení a nocleh – očekávaný příjezd je cca v 16 hodin.
Trasa povede zpravidla po polních a lesních cestách, okresních silnicích a nutný 3 km úsek po silnici I. třídy je vykompenzován malou terénní vložkou.
Celková délka trasy je cca 64 km.

Olšina I.- 12.5.-13.5.2023


Olšina I., pátek – sobota 12.5.-13.5.2023

Akce bude pouze v pátek 12.5.-13.5 sobota, tj. dvoudenní.

Sraz v 15,45 u Pouzara, odjezd v 16,00.
Každý si vezme sebou jídlo na večer a na ráno, tentokrát se nebude vařit. Oběd v sobotu na trase. Bude se zajišťovat pouze pivo na páteční večer. Je třeba na hlásit účast do středečního večera. Zkrácení akce je z důvodu účasti na slavnostech v Plzni, která trvala čtyři dny.

Milan Průša
předseda klubu

Pomníčky II. – 22.4.2023

Velitel akce: Petr Kříž

 1. Sraz:   9.45 Benzina Český Krumlov Domoradice
  Odjezd: 10.00
  Trasa osud: náměstí Č. Krumlov, průjezd historickým centrem; 5 km
  .
 2. Místo: Český Krumlov, položení květin.
  Odjezd: 10.45
  Trasa osud: Dubík, Kájov,Hašlovice; 20 km
  .
 3. Místo: Větřní, položení květin
  Odjezd: 12.00
  Trasa osud: Zátoň, Práčov, Lužná, Sedlice; 30 km
  .
 4. Místo: Zdíky,  položení květin pomník Zdíky; 20 km
  Odjezd: 14.00
  Trasa osud: …..
  .
 5. Místo:  Svatý Kámen, položení květin u památníku.

Ukončení akce 15 hod.

Po ukončení akce přesun přihlášených na Lipno kde se bude konat májová veselice za předpokladu že bude přijatelné počasí. Bohužel letos po naší trase není žádná restaurace (Dolní Dvořiště se opravuje), tak jídlo a pití sebou. Ještě zkusím Kaplici.

Odjezd a trasa konvoje z Českých Budějovic bude domluvena ve skupině na WhatsApp

Petr Kříž

Pomníčky I. – 15.4.2023

Organizace akce:
velitel: František Jána; tel.: 603 960 278; fjana@seznam.cz

Sraz:
15.4.2023 v 8:45 na benzince ve Vrátě
u velkoskladu Pilsner Urquell.
Odjezd v 9:15

Trasa:

 1. Benzinka ve Vrátě.
  9:15 odjezd
  4 km (15 min, Dubičné, Třebotovice)
  .
 2. Třebotovický hřbitov– hrob Roberta Whiteheada
  9:30 cca příjezd
  20 min pieta
  9:50 odjezd
  18 km (25 min, Stará Pohůrka, Suché Vrbné, Nové Hodějovice, Roudné, Lidická, pod Včelnou, hl. tah Krumlov do Boršova)
  nebo (dle počasí)
  22 km (35 min, Stará Pohůrka, Suché Vrbné, Nové Hodějovice, Roudné, Plav, Kamenný Újezd do Boršova)
  .
 3. Srubec – pomník Roberta Whiteheada
  S ohledem na aktuální stav stavebních prací v okolí pomníku a přímo u pomníku, bylo rozhodnuto, hromadnou pietu zde letos neuskutečnit!
  .
 4. Boršov – pomník Cpt. Raymonda Reutera.
  10:30 cca příjezd na náves
  10:45 odjezd kolony od hospody u Brejšků v Boršově nahoru k pomníčku Cpt. Raymonda Reutera (příjezd k pomníku klasicky ze shora)
  11:00 u pomníčku pietní akt (hymny + krátké projevy starosta, armáda, US Embassy (?), kladení květin, přelet letadel(?))
  11:45 cca odjezd k pomníku do Záluží na pravém břehu Vltavy
  10 km (kolem Zátkova Mlýna, Kamenný újezd, Rančice, Opalice, Radostice, Záluží)
  .
 5. Záluží – pomník W. Predyho
  12:15 cca příjezd
  12:20 položení květin k pomníčku W. Preddyho
  12:30 cca odjezd zpátky do Boršova do kempu
  10 km
  .
 6. Oběd Boršov – „Poslední štace“
  13:00 cca příjezd do kempu v Boršově, oběd v restauraci „Poslední štace“, ukončení akce cca v 15:00

https://mapy.cz/s/modokugopo (Srubec-Roudné-Boršov)
https://mapy.cz/s/radakocura (Srubec-Roudné-Kameňák-Boršov)

Slavnosti svobody Plzeň 2023

Oslavy osvobození americkou armádou proběhnou v Plzni ve dnech 5. – 8. května 2023. Oficiální stránky města pro rok 2023

Předběžný program oslav města Plzně:
Tradiční Convoy of Liberty projede neděli 7. května 2023 po Klatovské třídě.
Kempy pro veřejnost by měly být přístupné od pátku 6. května do neděle 7. května, popřípadě až do svátečního pondělí 8. května.
Pro představu jaký byl program v r. 2022

Předběžný program účasti našeho klubu:
Jako vždy, tuto akci provedeme s Klubem 3 Armády Plzeň. My jako bojové uskupení CCP (Combat Command Plzeň). 

Nápad:
Jak píše Fery, velitel, Klub 3 Armády Plzeň:
Také zdravím do JČ a těším se na setkání s vámi na Konvoji vítězství 1945. Napadlo mě, zda by jste nechtěli přijet již ve čtvrtek večer 4.5.na Hnačov, nebo v pátek 5.5.ráno do 9.00 hod. Na Hnačově není problém s noclehem – můžeme bez problému zajistit. To se mi líbí! Komentáře?

(Č. Budějovice – Hnačov cca 100 km)

 • pátek 5.5.
  V pátek je také velmi hezká část konvoje, po městečkách dále od Plzně (začínající v Janovicích nad Úhlavou, Nýrsko, H.Týn atd.) a měli bychom večer končit na plzeňském náměstí.
 • sobota 6.5.  je jasná, jak říkají v Klubu 3.Army – „kolem komína“, tedy přehlídka po městečkách okolo Plzně.
 • neděle 7.5 – tradiční přehlídka po „Champs-Elysées“ = Klatovská tř. Samozřejmě, že končíme v u Feryho v Losiné na slavnostním obědě.

Ubytování našeho klubu v Plzni:
Bydlení bude opět tradičně v autocampu Bolevák na 2 noci 5. – 7. 5. 2023; (pá-so; so-ne) ve čtyřlůžkových chatkách. Vždy se platí za celou chatku = 4 osoby a je na účastnících jak se podělí.
Autocamp bere rezervace na r. 2023 až od 1.1.2023. Já ihned 2.1.2023 objednám a zaplatím 50% zálohu  za všechny potřebné chatky. Proto vás žádám, abyste mi do 30.12.2022 poslali vaše požadavky a obsazení v chatkách.
pro info: před Covid cena za jednu chatu typu A či B  na 1 noc  byla 1.300,- Kč, tedy 325,- / osoba při obsazení 4 lidmi. Uvidíme jak v 2023.

Předběžně počítám s tímto rozdělením bydlení:
1. chata = Aleš Křiváček; Vláďa Křiváček; Petr Kříž; Stáňa Froněk;
2. chata = Velká Helenka; Malá Helenka; Matěj; ———–;
3. chata = Pišta; Sláva Chalupník; Jirka Němeček; Aleš Tondl;
4. chata = Jirka Průša; Marta Průša Sovová ; psík1 ; psík2 ;
5. chata = Vlasta Šváb; Ilona Vačkářová; ———–; ———-;
6. chata = Miroslav Mai; —————–; ———–; ———-;
    (Velitelé chatek jsou uvedeni na prvém místě)

Pošlete mi zprávu zda máte zájem o účast, vaše požadavky na ubytování a názor na to zda jet s 3. Armádou již od pátku 5.5. rána, resp. 4.5. večer s přespáním v Hnačově na tento email, nejpozději do 30.12.2022.

Petr Svátek