Archiv rubriky: .Nezařazené

Veřejné. Co se nehodilo do jiné rubriky.

Benzín E10 a veteráni

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR Z. S.
Držitel Národní autority FIVA
Nad Okrouhlíkem 2294/11
Praha 8, 182 00
+420 722 243 669
www.fkhv.cz [1] | www.facebook.com/fkhv [2]

Jaký je konkrétní rozdíl mezi palivem benzín E5 a E10?

Na úvod je zapotřebí zmínit, že v roce 2018 zavedly evropské země jednotné značení paliv pro snadnější orientaci motoristů v
sortimentu nabízených paliv doma a v zahraničí. Jako palivo E10 je označován automobilový benzín, který obsahuje do 10 obj. % biolihu, zatímco v benzínu E5 je biolíh zastoupen do 5 obj. %. Značení benzínů se však neodvíjí pouze od podílu biolihu, ale i od obsahu kyslíku. Jeho koncentrace v případě E10 může být do 3,7 hm. % a u E5 do 2,7 hm. %. Kdykoliv benzín splní i jen jednu z uvedených podmínek (buď obsah biolihu nebo obsah kyslíku), pro kterou spadá do kategorie E10, musí ho tak prodejce označit.
Nicméně biolíh může být v benzínu zastoupen i v podobě ETBE (ethyl terc-butylether), který má oproti biolihu zcela jiné chemické vlastnosti, přestože se z něho vyrábí.
Podotýkám, že nový 95oktanový benzín E10 distribuovaný z kralupské a litvínovské rafinerie, které pokrývají většinu českého trhu, neobsahuje 10 obj. % biolihu. Jeho koncentrace se z původních cca 4,7 obj. % zvýšila na cca 7-8 obj. %. Zároveň však obsahuje i ETBE v koncentraci 4-5 obj. %, který je přidáván zejména pro zlepšení výkonnostních parametrů.

Jakým způsobem ohrožuje přechod z E5 na E10 staré a starší motory a palivové soustavy a jaká rizika hrozí?
Biolíh obsažený ve standardních 95oktanových benzínech je rozpouštědlo, jehož přítomnost v benzínu vede k „vymývání“ změkčovadel, které se nacházejí v hadičkách a těsněních palivové soustavy starých vozidel. Absence změkčovadel způsobuje tvrdnutí plastových a pryžových dílů, což má za následek jejich praskání.

Čím vyšší je koncentrace biolihu v palivu, tím proces degradace probíhá rychleji. Z uvedeného je tedy zřejmé, že i původní benzín E5 obsahující do 5 obj. % biolihu měl na palivové systémy nekompatibilních vozidel degradační účinky, které však ve srovnání s novým benzínem E10 (max. 10 obj. % biolihu) probíhaly pomaleji. Nejsem schopen určit přesný čas, protože u každého vozidla je případný degradační proces individuální. Nicméně rozhodně neplatí, že při používání starého 95oktanového benzínu E5 se po dobu 20 let nic nestalo a v případě nového benzínu E10 by nastal problém po jedné sezóně. Z mého pohledu zvýšení biolihu v benzínu o 3 obj. % nezpůsobí žádný razantní rozdíl.

Je důležité zmínit, že i kdyby majitel veterána tankoval po celou dobu benzín bez biolihu, jakákoliv plastová nebo pryžová součástka by i přesto mohla prasknout z důvodu jejího stáří. Proto i v případě nových vozidel motoristům doporučuji pravidelný servis.

Kterých motorů a jakých typů se to týká? (nebo třeba věkových kategorií, nebo materiálu použití – např. jestli to má vliv, pokud u předválečných aut nejsou v palivové soustavě žádné gumové hadice, pouze měděné trubičky) Zde si dovolím malé okénko do minulosti. Prudký rozvoj motorismu na počátku 20. století, a tedy i zvýšená poptávka po benzínu, se razantně promítly do jeho ceny. V roce 1904-1906 se cena benzínu v celé Evropě téměř zdvojnásobila. V roce 1913 stál litr benzínu 72 haléřů (nafta byla k mání za 28 haléřů/litr). Po 1. světové válce bylo nutné nalézt východisko z hospodářské nouze. Jako levná alternativa k benzínu se zavedly lihobenzínové směsi (líh byl vyráběn z brambor a cukrové třtiny). Není divu, neboť již za Rakouska-Uherska bylo na našem území lihovarnictví velice rozšířené. V roce 1923 byly založeny 2 podniky pro obchodování s lihem (Družstvo hospodářských lihovarů a Svaz českých průmyslových
lihovarů), které pod záštitou ministerstva financí prosadily povinné přimíchávání ethanolu do benzínu. Nejznámějším palivem byl Dynalkol (50 % líh, 30 % benzín a 20 % benzol).

Do počátku 30. let lihobenzínové směsi úspěšně konkurovaly benzínu (v celkovém objemu spotřebovaných paliv zaujímaly 1/5). Postupně se však jejich využití snižovalo a počátkem 50. let
téměř zcela ustálo.

Na základě výše uvedených informací je zřejmé, že Pragovky, Laurinky, Aerovky, Waltrovky atd. v letech své největší slávy s největší pravděpodobností jezdily právě na lihobenzínové směsi.

V případě, že je palivová soustava tvořena pouze měděnými trubičkami, vyšší obsah biolihu v benzínu není žádný problém.

Jaké jsou možné cesty tato rizika snížit?

Motoristům, kteří se chtějí standardnímu biolihu vyhnout, doporučuji tankovat náš prémiový benzín Verva 100, který žádný přidaný biolíh neobsahuje a je čistě založen na bázi ETBE (ethyl terc-butylether).

Pro ujištění podotýkám, že Verva 100 je na výdejních stojanech sice označena symbolem E10, nicméně značení benzínu se neodvíjí pouze od podílu biolihu, ale i od obsahu kyslíku. Aditivací ETBE, který je kyslíkatou sloučeninou, se ve Vervě 100 posunula koncentrace kyslíku nad 2,7 hm. % (zároveň nepřesahuje 3,7 hm. %), a proto se musí označovat symbolem E10, i když neobsahuje žádný přidaný biolíh.

A možná taková obecná otázka, kterou pořád všichni řeší – používat radši 95 nebo 100? věčná otázka motoristů.

U paliva je zapotřebí si položit otázku, zda ho motor dokáže využít? Verva 100 je vysoce odolná vůči klepání, a tudíž je vhodná pro motory s vysokým kompresním poměrem, které jsou na využití paliva efektivnější. Standardní motory vysoké oktanové číslo nevyužijí.

Uvědomme si, jaké benzíny a s jakým oktanovým číslem byly nabízeny na čerpacích stanicích před 100 lety. Nejrozšířenější benzín ve 20. a 30. letech dosahoval oktanového čísla 60, některé společnosti jako např. Fanto nabízely 70oktanový benzín. Proto z hlediska oktanového požadavku stačí pro veterány s dostatečnou rezervou benzín s oktanovým číslem 95. Nicméně veteránistům doporučuji tankovat výhradně 100oktanové (98oktanové) prémiové benzíny, které neobsahují biolíh, ale jsou založeny pouze na bázi ETBE (ethyl terc-butylether). Hlavní výhodou ETBE oproti biolihu je, že nepůsobí agresivně na nekompatibilní plastové a pryžové díly a neváže vzdušnou vlhkost, čímž se prodlužuje skladovatelnost paliva.

Zejména prémiové palivo Verva 100 ze sítě čerpacích stanic ORLEN disponuje balíčkem aditiv pro podporu čistících schopností v motorech s přímým i nepřímým vstřikováním. Čistící schopnosti Vervy 100 v motoru s přímým vstřikováním naleznete pod odkazem https://www.orlenbenzína.cz/paliva/verva [3].
Pod odkazem https://www.petrol.cz/aktuality/poprve-v-cesku-test-spolecnosti-sgs-prokazal-jak-zbrusu-nove-palivo-shell-vpower-95-cisti-moderni-motory-8118
[4] se pro porovnání můžete podívat na nezávislý motorový test paliva Shell V-Power 95, při kterém se doba vstřiku opakovaně zkrátila pouze o 37 %.

Dále Verva 100 obsahuje antioxidanty, které mají stabilizační účinky a zabraňují vzniku nežádoucích nečistot a usazenin při skladování. Antikorozní aditiva chrání palivový systém a motor před korozí, čímž prodlužují jeho životnost. Deaktivátory kovů blokují působení kovových iontů, jenž katalyzují oxidaci a
polymeraci benzínů. Její předností je i nízký obsah olefinů, které mají tendenci polymerovat a vytvářet pryskyřičné úsady.
V příloze ještě přikládám článek, který na podzim vyšel v AutoTip Klassik týkající se zazimování veteránů 

Široká veřejnost si často myslí, že čím vyšší má benzín oktanové číslo, tím je výkonnější, zajišťuje nižší spotřebu, při spalování vykazuje vyšší teploty, nebo dokonce že rychleji hoří.

Oktanové číslo benzínu vyjadřuje odolnost jeho směsi se vzduchem proti samozápalům, jejichž projevem jsou vibrace motoru (tzv. klepání). Oktanové číslo benzínu odpovídá objemovému procentuálnímu obsahu izooktanu (2,2,4-trimethylpentan) v jeho směsi s n-heptanem, která je stejně odolná proti samozápalům jako zkoumaný benzín. Například oktanové číslo 95 znamená, že benzín je stejně odolný proti samozápalům jako směs skládající se z 95 obj. % izooktanu a 5 obj. % heptanu.

Je důležité zmínit, že hodnota oktanového čísla není konstantní, neboť je závislá na provozních podmínkách motoru. Oktanová čísla v obchodních názvech benzínů u čerpacích stanic odpovídají oktanovým číslům, která byla naměřena tzv. výzkumnou metodou. Dále se ještě oktanové číslo standardně stanovuje tzv. motorovou metodou, která se od výzkumné liší zejména v otáčkách motoru a předstihu zážehu. Obecně platí, že při vyšších otáčkách motoru vychází oktanové číslo benzínu vyšší, tj. režim je méně náročný – čím jsou otáčky motoru nižší, tím je motor k samozápalům citlivější (má na samozápaly čas). Hodnocení benzínů pomocí výzkumné a motorové metody často neodpovídalo chování v provozu, protože provozní podmínky jsou mnohem rozmanitější. Proto byly zavedeny metodiky pro stanovení tzv. silničního oktanového čísla. V dnešní době se však motory samy chrání proti klepání a jeho škodlivým vlivům, a proto se již při vývoji i hodnocení kvality benzínů pracuje až na výjimky pouze s výzkumnou a motorovou metodou.

Směs par benzínu se vzduchem ve stechiometrickém („ideálním“) poměru hoří za normálních podmínek rychlostí asi 45 cm/s (přibližně stejně rychle se šíří plamen při hoření benzínu rozlitého na podlaze) a je téměř nezávislá na uhlovodíkovém složení a oktanovém čísle! Pro zajímavost uvádím, že podstatně rychleji hoří směs vodíku se vzduchem (cca 170 cm/s). Směs par benzínu se vzduchem v tlakové bombě při 0,25 MPa hoří rychlostí asi 2,25 m/s. Směs ve válci benzínového motoru hoří rychlostí cca 20-70 m/s vlivem příznivějších podmínek, hlavně turbulence, která je ovlivněna rychlostí vstupu směsi do válce, tvarem sacího potrubí, tvarem sacího kanálu a tvarem dna pístu. Rychlost hoření se mění mj. se složením směsi vzduch/palivo. Největší je obvykle v mírně bohaté směsi a při ochuzování směsi výrazně klesá. Je tedy zřejmé, že rychlost hoření benzínů není téměř závislá na oktanovém čísle. Názory, že benzín s vyšším oktanovým číslem hoří po zažehnutí za normálních podmínek výrazně rychleji nebo pomaleji, jsou mylné! Pro zažehnutí však může být potřebná větší iniciační energie (silnější jiskra).

Určitě ještě doporučuji video pod odkazem
https://www.auto.cz/vaculik-vs-100oktanove-benziny-za-vice-penez-vice-vykonu-a-co-ta-bioslozka-148766,
kde se můžete podívat na nezávislý test 100oktanových benzínů, který v nedávné době prováděl Svět motorů.

Links:
——
[1] http://www.fkhv.cz/
[2] https://www.facebook.com/events/527298714317586/
[3] https://www.orlenbenzina.cz/paliva/verva
[4] https://www.petrol.cz/aktuality/poprve-v-cesku-test-spolecnosti-sgs-prokazal-jak-zbrusu-nove-palivo-shell-vpower-95-cisti-moderni-motory-8118

lyžařský naviják

Legendární lyžařský naviják

Základem legendární kombinace Příhodova džípu a Šponarova lyžařského vleku byl naviják s lanem, umístěný před motorem. Na konci 400 m dlouhého lana bylo upevněno 5 kotev pro 10 pasažérů a jedna kotva pro obsluhu, která svážela kotvy k dalšímu výjezdu. Vlekař seděl za volantem a plynovým pedálem ovládal rychlost navíjení lana. Kola džípu spočívala na hliníkových ližinách, po kterých bylo možné přes naviják vlastní silou motoru vytáhnout vozidlo na jinak nedostupné místo na svahu. Zařízení splnilo své poslání jak na Arlbergu, tak v Australských Alpách, kde bylo ovšem poháněno jiným automobilem. Zajímavá je i historie džípu Ford. Tento pozůstatek z výzbroje americké armády se dostal po roce 1945 do rukou rudoarmějců. Od nich ho získal výměnou za několik lahví vodky Příhodův kamarád, který pak vozidlo prodal se značným ziskem Příhodovi. Nelitoval jsem toho, byla to dobrá investice, říká dnes tehdejší majitel, který se s nezničitelným automobilem rozloučil koncem roku 1949 v Belgii. Překvapující bylo, že po osudu vozu pátraly československé úřady ještě v roce 1951.

Zdroj: https://snow.cz/

Zhůří 5.6.2022

Vážení členové Jeep Clubu jižní Čechy,
dne 5.6.2022 od 11:00 se bude konat zajímavá vzpomínková military akce DEN SVOBODY NA ZHŮŘÍ na kterou jsme jako klub upřímně zváni.

Program akce je následujíci:

 • Dne 6. června 1944 vstoupila 90. pěší divize v Normandii do boje za osvobozeni Evropy. Ještě 5. května 1945 padlo v prostoru Zhůří 10 vojáků této proslavené divize!
 • Významný pomník česko-americké historie bude v bývalém Zhůří bude v 15:00 hodin znovu odhalen po 21 letech před veřejností.
 • Těšte se na dobré občerstveni, klobásky, pivo, bude se opékat „Prasátko svobody“. Profesionální ozvučeni zařídí dobrou hudební kulisu.
 • Uvidíte americké kolové obrněnce M8, džípy a další vojenskou techniku! Na památku padlých Američanů budou vystřeleny čestné salvy.
 • Uslyšíte projevy významných hostu a mnoho zajímavých informaci.

Upozornění:

 1. Jedná se o military vzpomínkovou akci, tedy do našeho klubového konvoje patří pouze druhoválečná historická vozidla a posádky (minimálně řidič) ve věrných US uniformách z této doby!
 2. Na Šumavě jsou dvě místa se jménem Zhůří. Zde se jedná se o Kepelské Zhůří na hartmanicku, nejedná se tedy o Zhůří mezi Svojšemi a Horskou Kvildou. 

Organizace konvoje našeho klubu:

 1. Sejdeme se 5.6.2022  v 7:45 na parkovišti před hospodou v Češnovicích.
 2. Odjezd v 8:00 do Hartmanic 85 km 
 3. Z Hartmanic pojedeme po turistické stezce cca 10 km. Je tam sice zákaz vjezdu, ale my tam můžeme projet – jeepy jsou zde tolerovány. Pan starosta o nás ví. (kliknout na obr. dole) 

 4. Účastníci: 
  Prosím o zprávu kdo pojede, ev. kdo uvažuje o účasti a to buď zprávou dole v komentáři k tomuto příspěvku nebo mailem na petr.svatek@jeepclubjc.cz

Proč to, trocha historie:
„5. května brzy ráno vyrazili za hustého deště vojáci 90. pěší divize na průzkum směrem do vnitrozemí, kde byla v té době ještě nejasná situace… Právě v horské vesnici Zhůří (německy Haidl am Ahornberg-920 m n. m.) devět kilometrů západně od Hartmanic, kam se jako první přiblížila rota ´I´, postavili na náves mladí němečtí vojáci vozidla M8 a jeepy ukořistěné předchozího dne.Na několika domech visely bílé prapory, a tak američtí vojáci vyrazili bez obav vpřed v domnění, že nedojde k boji. Překvapila je však střelba a rozpoutal se krutý boj, při němž se bojovalo téměř o každý dům. 24 německých důstojnických kadetů a příslušníků Hitlerjugend v boji přišlo o život, 76 bylo zajato. Na straně Američanů bylo kromě 10 padlých dalších 10 zraněných.“

odkazy:
Zmizelá šumava; bitva o Zhůří (sumava.cz) Kepelské Zhůří , program akce  ; 

Blovický smyk 2022

Vážený příznivci vojenské techniky, tímto jste srdečně zváni na sraz vojenských historických vozidel do Blovic.

Bližší info na https://vvpklenova.cz

 

Program akce:
30.06.

12 hod – příjezd prvních účastníků akce
14 hod – seznámení s prostorem a volné ježdění
20 hod – posezení s promítáním a družbou

01.07.

8 hod – příjezd účastníků, seznámení s prostorem a volné ježdění
20 hod – oficiální zahájení srazu – Blovický smyk 2022
21 hod – k tanci a poslechu Kapela Kravítma

Registrace posádek v průběhu dne.

02.07. 

10.00 hod – start orientačního závodu
16 hod – po skončení závodů volné ježdění
17 hod – vyhlášení výsledků, volná zábava-hudební produkce z vlastních zdrojů (hudební nástroje vítány)

03.07.

Ukončení akce a návrat k rodinám

Na viděnou

Sdružení přátel srubu

Jeep klub Svazarmu 1973

Dostal se mi do ruky zpravodaj Jeep Willys klubu Svazarmu z r. 1973, kde se mimo jiné píše:

 …… Žádá proto všechny, aby se proto vystříhali jakýchkoliv apolitických a provokačních akcí zejména při samostatných výletech a jízdách. Zejména upozorňuje na nepřípustnost jakýchkoliv nápisů a znaků na vozech, zejména takových, které symbolizují výsostné znaky americké armády, americké státní vlajky, znaku a pod. Vedení klubu podotýká, že tato skutečnost je dána i § 95 vyhlášky č. 145/1958. ….
Bylo a může být i mnohem hůř. Tak si važme to co zatím máme.

Akce Silver A (19.6.2021)

SILVER A 2021 /GLUCINIUM/
19. 6. 2021 – Purkarec

Jirka “ Doga“ Sedláček, předseda pražského klubu Oldcarangers zve náš klub na jejich jejich letošní akci SILVER A 2021 /GLUCINIUM, CHALK, SULPHUR/ , minimálně na tu jejich jihočeskou část – Purkarec


Jirka píše:
posílám po naší telefonické domluvě itinerář akce. Rádi bychom Vás viděli. Minimálně v sobotu 🙂
Jirka “ Doga“ Sedláček


Já se znám s Jirkou a dalšími i z akce „240 mil po Demarkační Linii“ v r. 2015, jeli jsme to celé spolu….
Někteří z Vás tuto partu znají z let následujících, kdy se jely jen jednotlivé části Demarkační Linie – např. jižní Čechy / Velešín.

Představuji si to tak, že my, členové Jeep Clubu Jižní Čechy, bychom se sešli v v sobotu. 19.6.2021 v v 10:00 v recepci Autokempu Křivonoska.
Pojedeme s chlapci z Old Car Rangers jejich sobotní trasu a někdy (po obědě?) se odpojíme a vrátíme do Budějovic. O tom se ještě domluvíme na místě, podle zájmu každého.
Napište mi, nebo dolů do komentáře, kdo by se chtěl zúčastnit.  


Pomník Glucinium u Červeného kříže

Perfektní  článek o výsadku Glucinium 
např.:
  Parašutisté konečně vzlétli bombardérem Halifax z letiště Brindisi 3. července 1944 v 19:30. Bombardér měl kanadskou posádku, která cestou nad Jugoslávií shodila zásobníky zbraní pro partyzány. Cestou se bombardér několikrát dostal do palby protiletadlového dělostřelectva, ale poškozen nebyl. Klíčovým okamžikem každé paraskupiny byl moment seskoku. Osudy vojáků závisely na umění pilota najít místo seskoku, zda se po seskoku všichni setkají a zda se nikdo nezraní. Pilot s navigátorem se řídili tokem Dunaje, pak si ale spletli Vltavu s Lužnicí a tak 4. července 1944 v 01:00 byla skupina vysazena místo u Tábora, severně od Českých Budějovic u Purkarce v dnešní hlubocké oboře. Při seskoku se Lepaříkovi uvolnil vak s britskou radiostanicí, která se volným pádem roztříštila o zem.

  Kromě Lepaříka všichni uvízli padáky na stromech. Naštěstí se jim podařilo se odřezat a vyprostit z popruhů a bez zranění se dostat na pevnou zem, kde se po chvíli dokonce všichni setkali. Svolávali se pískáním anglické písničky. Nejprve se sešli Trpík s Haninou, poté nalezli Cikána a nakonec Lepaříka. Všechno vybavení včetně radiostanice Šimandl zůstalo viset na padácích na stromech. Parašutisté se marně pokoušeli na stromy vylézt. Nakonec Lepařík odešel do asi kilometr vzdálené hájovny u Červeného kříže, kde požádal o pomoc hajného Josefa Rybáka. Ten mu zapůjčil obloukovou pilu. S ní parašutisté pokáceli několik stromů, ale padáky se dál zamotávaly do dalších stromů. Již se rozednívalo a kolem začali chodit do práce lesní dělníci. Každého parašutisté zadrželi. Nechtěli od nich pomoc, ale nepustili je dál, aby je nemohli udat. Lesník Vojtěch Ambrož se začal s parašutisty hádat, ale poté co mu dali anglickou cigaretu, se uklidnil. Mezi 10. a 11. hodinou dopoledne, kdy stále marně káceli stromy, jel kolem neznámý muž na kole. Na výzvy parašutistů nezastavil a i poté co vystřelili varovný výstřel do vzduchu, ujížděl pryč. Parašutisté se začali obávat, že je prozradí a rozhodli se proto z místa seskoku bez vybavení a vysílačky odejít. Faktem ale je, že neznámý cyklista, ani žádný z lesních dělníků parašutisty nikdy neudal. ….